LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DE DETAILHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN, VASTGESTELD DOOR DE VBW CENTRALE VERENIGING BLOEMENDETAILHANDEL, GEVESTIGD TE (6716 WC) EDE AAN DE DA VINCILAAN 5, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL-GELDERLAND ONDER NUMMER 40409736

Artikel 1 DEFINITIE

In deze Voorwaarden wordt onder bloemist verstaan, een bloemistwinkelier aangesloten bij de Vereniging Bloemist Winkeliers, gevestigd te (6716 WC) Ede aan de Da Vincilaan 5.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door de bloemist aan of aangegaan met derden. Bekendmaking kan onder meer geschieden door het vooraf aan de wederpartij ter hand stellen vaneen exemplaar van de VBW Voorwaarden, door een verwijzing naar de VBW Voorwaarden op brief- en factuurpapier, door het verwijzen naar de VBW Voorwaarden op offerte, prijscourant of orderbevestiging.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de onder 1 bekend gemaakte Voorwaarden geacht door de betrokken Partijen te zijn geaccepteerd.
 3. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden, voor zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen van deze Voorwaarden, geacht deze Voorwaarden aan te vullen.

 

Artikel 3 AANBIEDINGEN / OVEREENKOMSTEN

 1. Alle door of namens de bloemist mondeling of in prijscouranten, dag- of weekbladen, periodieken, aankondigingen, brieven, telexberichten en telegrammen gedane aanbiedingen ter zake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor de bloemist op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Overeenkomsten (uitgezonderd koop en verkoop tegen contante betaling) welke al dan niet door bemiddeling van tussenpersonen zijn aangegaan, worden eerst door schriftelijke bevestiging van de bloemist voor hem bindend.
 3. Bij prijsopgave bestaat geen verplichting voor de bloemist tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen de wederpartij extra door de bloemist in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4 OVERMACHT

 1. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet de bloemist dit de koper zo snel mogelijk per telefax/telex/telegram of telefonisch met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

2.Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin de bloemist zijn verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van de bloemist en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door de bloemist gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan de bloemist kunnen worden toegerekend.

 1. De bloemist kan in geval van overmacht -na overleg met de koper- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
 2. Indien in geval van opschorting de levering meer dan vijf dagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen.

. In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden doch niet limitatief, als overmacht:

 1. te late of kwalitatief onacceptabele levering van een of meer toeleveringsbedrijven;
 2. belemmerende maatregelen van overheidswege;
 3. geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat.
 4. rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen.
  e. geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van -of werkstakingen of uitsluitingen in- het bedrijf of in dat waarvan goederen op grondstoffen c.q. producten worden betrokken.

 

Artikel 5 LEVERING

 1. De levering wordt steeds geacht te geschieden op het bedrijf van de bloemist, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer en zo de bloemist niet zelf vervoert, de vervoerder. Ook het lossen geschiedt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 2. Tenzij voor zover hierover tussen de bloemist en de afnemer afspraken zijn gemaakt, wordt de route en het middel van vervoer naar beste weten gekozen. De bloemist zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen, dat aan de bloemist opzet of grove schuld te verwijten valt.
 3. Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de koper.
 4. Overeengekomen leveringstijden zullen door de bloemist zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt de bloemist niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.
 5. De bloemist behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de koper vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. De bloemist is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet leveren. De toepassing van dit recht moet de koper tijdig worden medegedeeld.

 

Artikel 6 VERPAKKING

De bloemist heeft het recht boven de verkoopprijs de kosten van emballage in rekening te brengen.

 

Artikel 7 BETALING

 1. Verkoop geschiedt tegen contante betaling, vooruit of bij aflevering c.q. uitvoering, tenzij overeengekomen na ontvangst van de rekening, in welk geval betaling moet plaatsvinden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking.
 2. De bloemist is gerechtigd een vooruitbetaling van de koper te verlangen, in welk geval dit aan de koper zal worden medegedeeld.
 3. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de bloemist het recht de wettelijke rente in rekening te brengen van het ogenblik af, dat de koper in verzuim is, onverminderd de aan de bloemist verder toekomende rechten.
 4. De bloemist heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de koper worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.”
  5. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan de koper, geschieden ten kantore van de bloemist of door storting of overschrijving op een door hem aan te wijzen bank- of postrekening.